CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc


 
………………., ngày       tháng 9  năm  2015

ĐƠN XIN HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Phú Gia.
 
Họ và tên học sinh :…………………………......................
Ngày sinh: …………………………………………………
          Học sinh lớp…………………, năm học 2015 - 2016
          Con ông: ………………………………… Số điện thoại: ………….….…….
          Con bà: ………………………………….. Số điện thoại: ………….….…….
          Chỗ ở hiện nay: Thôn…………..…………xã……….……...……huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Nay em làm đơn này xin nhà trường cho phép em tham gia lớp học thêm trong nhà trường tổ chức, để ôn tập, củng cố kiến thức đã học, các môn học gồm:
 ..……………………………………………………..……………..………...
          Em cam kết sẽ tham gia học tập nghiêm túc, chấp hành đúng qui định của lớp học thêm và đóng tiền học đúng qui định của nhà trường.


Ý KIẾN CHA (MẸ) HỌC SINH
(Ký, ghi họ và tên)
 
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)
 
 
 
 
 

TẢI MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY:   /uploads/news/2015_09/don-xin-hoc-them-trong-nha-truong.doc