Thông báo, phổ biến
Quy định thời gian đến trường và ra về của HS
Văn bản liên quan